معرفی فرماندار

دکتر حیدر کاظمی سرپرست فرمانداری اندیکا