معرفی فرماندار

                               فرماندار شهرستان اندیکا

 

                   عبدالحمید فخاری مقدم