موقعیت جغرافیایی

شهرستان اندیکا با مساحت ۲۳۹۱کیلومترمربع بین ۴۹درجه و ۵۲دقیقه تا ۴۹درجه و ۵۳دقیقه طول شرقی و بین ۳۱درجه و ۴۳دقیقه تا ۳۲درجه و ۳۹ دقیقه عرض شمالی در شمال شرقی استان خوزستان و تقریبا “در مرکز رشته کوههای زاگرس قرار گرفته است. ارتفاع متوسط از سطح دریا بطور میانگین حدود ۸۰۰متر می باشد. این شهرستان از شمال و شمال شرقی به استان چهارمحال بختیاری  و از شمال غربی به شهرستان دزفول  و از غرب به شهرستان لالی و از جنوب و جنوب غرب به شهرستان مسجدسلیمان  و از قسمت جنوب غربی به شهرستان ایذه محدود می شود.