جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست فرمانداراندیکا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای ترافیک شهرستان در روز سه شنبه مورخه ۹۹.۴.۱۷ به ریاست فرماندار و اعضای شورای ترافیک برگزار گردید .در ابتدای جلسه دکتر کاظمی فرماندار بر رفع موانع ،مسائل و مشکلات در حوزه ترافیک تاکید کرد  و  در ادامه این جلسه مصوباتی در خصوص حوزه شهری و روستایی به تصویب رسید ،از جمله مهمترین آنها  مقررگردید با همکاری اداره راهداری وسد شهید عباسپور نسبت به نصب نورافکن و دوربین در ورودی و خروجی تونل گدار و دلا اقدام و همچنین مصوب گردید اداره راهداری در خصوص پیچ جنب چشمه قبل از تونل دلا که ریزش نموده از طریق شورای ترافیک استان پیگیری و اقدام نماید.

82